ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

heading

Τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν τον κορυφαίο συνοδοιπόρο των Προτύπων Σχολείων στην επίτευξη της αριστείας στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης και εξάπλωσης καινοτόμων πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο στόχος των Πειραματικών Σχολείων είναι πρωτίστως ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές κ.λπ. Η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών και να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα.

Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό των Πειραματικών Σχολείων, όπως συμβαίνει και στα Πρότυπα Σχολεία, οι εκπαιδευτικοί που τα στελεχώνουν, αξιολογούνται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν συνέντευξης.

Τα τελευταία χρόνια, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων στην ελληνική εκπαίδευση ενισχύεται, παράλληλα με την λειτουργία των Προτύπων Σχολείων. Σήμερα λειτουργούν 14 Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ παρατηρείται κάθε χρόνο εσωτερική ανακατανομή των σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

arrow white

Διαδικασία εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού.

Η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών, ενώ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση.

Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πειραματικών Γυμνασίων σε συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση.

Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται και για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα Πειραματικό Σχολείο. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο Σχολείο. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.